×
پایگاه اطلاعاتی Scopus
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus

Scopus بزرگترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان است؛ بدین معنی که علاوه بر چکیده مقالات، دارای فهرست منابع هر مقاله نیز هست و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله را فراهم می‌کند.