×
پایگاه اطلاعاتی Embase
معرفی پایگاه اطلاعاتی Embase

یکی از بزرگترین پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی در زمینه زیست پزشکی و دارویی است که توسط الزویر تولید شده است.