×
فرضيه آماری
انواع فرضیه آماری

فرضیه صفر(پوچ) یک بیان مقداری است که بصورت پارامتر صورت بندی می شود و مبنای ریاضی آن، برهان خلف است