×
پيش آزمون
پیش آزمون

یکی از مراحل فرآیند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود ،لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد