×
گرد آوری و تحلیل داده ها
گرد آوری و تحلیل داده ها

در تمامی پژوهش ها داده هایی گردآوری و تنظیم و خلاصه سازی و توصیف و بعد از مقایسه تحلیل و بررسی و به عبارتی تفسیر می شوند