×
تمرینات قبل از جلسه دفاع یا کنفرانس
تمرین نهایی و آمادگی برای جلسه دفاع

از عوامل مهم که درموفق بودن ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس نقش کلیدی دارد ، تمرینات مکرر قبل از ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس دانشجو می باشد .

مهارت داشتن در دفاع از پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش سوم)

مدیریت پرسش و پاسخ در جلسات دفاع و یاد آوری نکات مهم برای پاسخ گویی به این سؤالات اشاره کرده ایم.

دفاع پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش دوم)

توصیه های ساده برای کاستن از نگرانی حضور در جلسات دفاع  و افزایش کارآیی آن ارائه می کنیم.