×
امور دفتری
مدیریت پروژه چیست؟

یک پروژه مجموعه ای از فعالیت هاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد.