×
ویژگی هایی که میتوان مشاهده یا اندازه گیری کرد
متغیر، انواع آن و روابط بین آن چیست؟

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی گفته می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه ­گیری کرد.