×
تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری
چگونگی تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری

هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه های آماری ، توانمند کردن محقق در آزمون کردن فرضیه است.