×
رابطه علت و معلولی
ویژگیهای رابطه علت و معلولی

رابطه علیت تنها یک اضافه ذهنی نیست که مصداقی در خارج نداشته باشد .