×
چکیده در پایان نامه
خلاصه یا چکیده در پایان نامه و مقاله

چکیده در واقع مهترین قسمت پایان نامه است زیرا بیان کننده کل مطالب و نتیجه پایان نامه در چند پاراگراف است.