×
قواعد تجزيه و تحليل
قواعد تجزیه و تحلیل

در روند تجزیه و تحلیل فاصله، میزان متناسبی از اطلاعات را ارایه دهید.