×
نکاتی برای نوشتن چهار چوب نظری
۵ نکته که برای نوشتن چارچوب نظری باید بدانید

چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک محقق « مسئله تحقیق » کمک می کند.