×
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی چگونه صورت می گیرد؟

در پژوهش های کیفی بعید است بتوانید داده های خود را از همه افراد جامعه در ارتباط با موضوع پژوهش گردآوری کنید.