×
گزارش پژوهشي
مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان میدهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد.