×
پژوهش ميداني
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

روشها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه های علوم، تقریبا به طور خاصی به کار می روند که همگی

متکی بر «روش علمی» است.