×
پیش آزمون
فواید پیش آزمون

هدف اصلی در مرحله اول بررسی روایی محتوایی پرسشنامه و ارزیابی میزان انطباق سؤال های مطرح شده با موضوع تحقیق است

پيش آزمون
پیش آزمون

یکی از مراحل فرآیند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود ،لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد