×
پيشينه تحقيق
کارکردهای پیشینه تحقیق

پژوهش گر، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع، آگاهی خود را بسیار بیشتر گسترش دهد.