×
پزشکی قانونی
پایان نامه پزشکی قانونی

  پزشکی قانونی (Forensic pathology) از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌ها ی علوم جنایی و قضایی محسوب می شود . می توان گفت اصلی‌ترین هدف رشته پزشکی قانونی در بیشتر کشورها تعیین علت مرگ می باشد.   ابعاد رشته پزشکی قانونی  پزشکی قانونی شکل عملی پزشکی قضایی است .پزشکی قانونی باید دوره آناتومی آسیب‌شناسی را گذرانده‌ […]