×
سیاستگذاری سلامت
پروپوزال سیاستگذاری سلامت

انجام پژوهش در زمینه های سازمانی ، سیاستگذاری و سایر موضوعات کلان مورد ابتلا سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش و درک مفاهیم و تئوریهای مربوط به سیاستگذاری ، تربیت نیروی انسانی متخصصین جهت سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ارزشیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی ، ارتقا و گسترش کمی و کیفی نظام ارایه خدمات […]