×
بیان مسئله تحقیق ( سوال اولیه )
ویژگی های سوال اولیه تحقیق

یک پرسش آغازی خوب در پایان نامه باید « عملی » باشد، یعنی اینکه بتوان بر مبنای آن کار کرد و مخصوصا باید بتوان پاسخ هایی را برای سوال مطرح شده را فراهم آورد.