×
گرد اوری اطلاعات
آیا می‌دانید روش‌های گردآوری اطلاعات کدامند؟

در پژوهش‌های علمی، گردآوری اطلاعات از طریق راه‌های مختلف انجام می شود که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تكميل پرسشنامه
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه

برای تکمیل هر پرسشنامه چهار نوع دستورالعمل می توان صادر کرد

پرسشنامه
انواع داده ها در یک پرسشنامه

پرسشنامه یکی از ابزارهای ساختاری تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق بشمار می آید

پرسشنامه
ابرازهای جمع اوری اطلاعات _ پرسشنامه

در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود.با ما همراه باشید.