×
پرستاری سلامت جامعه
پایان نامه پرستاری سلامت جامعه

رسالت این دوره ، تربیت پرستارانی آگاه ، کار آمد ، متعهد ، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت و موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی می شوند . رویکرد اصلی این […]