×
پرستاری سالمندی
پایان نامه پرستاری سالمندی

دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی، آموزشی، پژوهشی خواهند بود. افزایش امید به زندگی و متعاقب آن افزایش بیشتر بیماریهای حاد و مزمن مطرح در سنین بالاتر عمر در جوامع منحصر به تشدید نیاز روز افزون به تربیت افرادی شده است که قابلیت ارائه خدمات پرستاری سالمندی را دارا باشند. دانشجویان این رشته […]