×
پرده های سه گانه
پرده های سه گانه روش علمی

رای بهتر فهمیدن ارتباطات بین مراحل تحقیق در پرده های سه گا نه روش علمی ، لازم است ابتدا اصول این پرده ها و منطقی که مایه یگانگی آنها است بیان شود.