×
گوش,حلق و بینی
پایان نامه گوش,حلق و بینی

یکی از رشته های پرطرفدار بالینی رشته پزشکی گوش و حلق وبینی می باشد. جراحی بازو جراحی های ظریف و در نهایت جراحی زیبا ی بینی تمامی این فعالیت ها را این رشته شامل می شود. همزمان بارشد روزافزون تکنولوژی این رشته به عوان یکی از رشته های پیشرو درعرصه تکنولوژیک,محسوب می شود.با افزایش روز […]