×
پزشکی عفونی
پایان نامه پزشکی عفونی

در رشته پزشکی عفونی با پیشگیری و درمان و حذف و ریشه کنی بیماری هاس عفونی به حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه کمک می کنیم.دراین رشته باید اطلاعات ضروری اپیدمیو لوژیک علوم پایه و بالینی را کسب کنید و اطلاعات خود را در این رشته ارتقا دهید.علاوه براین باید در انجام معاینات فیزیکی و […]