×
تبديل موضوع به مساله
تبدیل موضوع به مساله تحقیق

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد.