×
اهداف، سئوالات، فرضيات
اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش)

در این پست به اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش) پرداخته می شود.با ما همراه باشید.

تعریف متغير و طبقه بندي متغيرها
متغیر چیست ؟ و طبقه بندی متغیرها

کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا ازیک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند.