×
فیزیوتراپی
پایان نامه فیزیوتراپی

فیزیوتراپی را می توان جزو رشته های توانبخشی به حساب آورد. در کل به کارهایی که برای یک فرد معلول انجام می شود توانبخشی نام دارد .در این رشته خبری از دارو های شیمیایی نیست و با عوامل فیزیکی و مکانیکی می توان به درمان بیمار کمک کرد. فیزیوتراپی را می توان جزو تیم پزشکی […]