×
روماتولوژی
پایان نامه روماتولوژی

روماتولوژی یکی از رشته های پزشکی داخلی است.به مطالعه و درمان بیماری ها می پردازد.از بیماری های مربوط به روماتولوژی می توان به آرتروز، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکیلوزانت، فیبرومیالژی ، واسکولیت ها اشاره کرد.درد های اندام حرکتی علل بسیارمتنوعی وجود دارد.این دردها در مفاصل احساس می شود. مانند آرتروز و یا آرتریت ها.مبحث روماتولوژی به […]