×
دامپزشکی
پایان نامه دامپزشکی

هدف از آموزش رشته دامپزشکی و بعد از دفاع پایان نامه دامپزشکی، تربیت افرادی که در کنترل و یا پیشگیری بیماری های دامی و هم چنین به درمان بیماری دامی می پردازد. بخشی از بهداشت و سلامت دام به دامپزشکان مربوط می شود و قسمتی دیگر از آن به سیستم بهداشت و درمان کشور بر […]