×
جراحی عمومی
پایان نامه جراحی عمومی

  رشته جراحی عمومی به اندازه خود رشته پزشکی قدمت دارد.جراحی عمومی مادر رشته های جراحی به حساب می آید به تدریج و باگذشت زمان برخی از رشته ها از رشته جراحی عمومی جدا شدند.رشته هایی نظیر ارتوپدی، جراحی اعصاب، جراحی کلیه ،زنان، چشم و گوش و حلق و بینی با پیشرفت علوم رشته های […]