×
جداول پایان نامه
خصوصیات فهرست جداول در پایان نامه

جداول سطر ها و ستون هایی هستند که در آن تعدادی عدد و رقم طبقه بندی شده اند .