×
قابليت اعتماد
پایایی

یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده شده ونمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند.