×
پانویس های توضیحی، پانویس های ارجاعی، و پانویس های ترکیبی.
با انواع پانویس آشنا شوید

پانویس، اظهار نظر یا ارجاعی است که در حاشیه ی متن جای می گیرد. پانویس در واقع بخشی از نوشته ی تحقیقی است که باعث اطلاع اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم می شود.

قسمتهای تشکیل دهنده پایان نامه
متن اصلی پایان نامه

در این پست به متن اصلی پایان نامه اشاره می شود.