×
پانویس های توضیحی، پانویس های ارجاعی، و پانویس های ترکیبی.
با انواع پانویس آشنا شوید

پانویس، اظهار نظر یا ارجاعی است که در حاشیه ی متن جای می گیرد. پانویس در واقع بخشی از نوشته ی تحقیقی است که باعث اطلاع اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم می شود.