×
مهارت داشتن در دفاع از پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش سوم)

مدیریت پرسش و پاسخ در جلسات دفاع و یاد آوری نکات مهم برای پاسخ گویی به این سؤالات اشاره کرده ایم.