×
ویژگی های پایان نامه تایید شده
یک پایان نامه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قبل از انجام یک پایان نامه، باید در مورد موضوعی که قرار است وقت بگذاریم و کار کنیم، خوب فکر کنیم.