×
ويژگيهاي خاص روش علمي
ویژگیهای کلی روش

روش عملی یا روش تحقیق عملی ،فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است