×
قواعد ویرگول
قواعد ویرگول در مقاله

ویرگول نشانه مکث کوتاه است که با توجه به نوع متن و نوع مخاطب، برای درست و روان خواندن نوشته، در حد اعتدال به کار برده میشود.