×
نظريه مورد قبول
ویژگیهای نظریه مورد قبول

نظریه وقتی از نظر عملی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ویژگی های زیر باشد: