×
تعریف معرف یا شاخص
معرف یا شاخص چیست ؟

برای ساختن یک شاخص خوب باید اقلام سئوالات با یکدیگر در ارتباط بوده و همستگی فوق العاده زیادی داشته باشند.