×
پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest
پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest

سعی داریم شما را با مفهموم بانک اطلاعات ،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ومزایای استفاده ازاینگونه سیستم ها آشنا می کنیم وبه معرفی پایگاه های اطلاعاتی تخصصی معتبر می پردازیم.

واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق
تعریف (Definition) چیست؟

تعریف بایدگونه ای باشد که فضای مفهوم به طور پایدار ثابت شود و دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بیان کرد.