×
رویکرد و هدف
با انواع مقاله بر اساس رویکرد و هدف آشنا شوید

مقاله ها را می توان بر اساس مبناهای مختلفی تقسیم بندی کرد. یکی از این گونه تقسیم بندی ها بر اساس رویکرد و هدف است.