×
ضرورت محدود کردن موضوع
عوامل محدود کننده‌ی موضوع نوشته علمی کدامند؟

نوشته‌ی علمی برای آنکه بتواند به صورت فعالیتی مؤثر صورت گیرد باید موضوع محدودی برای آن انتخاب شود.