×
قلمرو زمانی و روش نمونه گيری
قلمرو زمانی و روش نمونه گیری پایان نامه

روشهای نمونه گیری ، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده می شود که هر یک از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد

نمونه گیری در پروپوزال
انواع نمونه گیری در پروپوزال

به انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده نمونه گیری گفته می شود.