×
نمونه گیری در پروپوزال
انواع نمونه گیری در پروپوزال

به انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده نمونه گیری گفته می شود.