×
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری و نمونه آماری

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند.