×
نظريه پردازی و نظريه آزمایی
فرآیندهای نظریه پردازی و نظریه آزمایی

نظریه به واقع مجموعه از گزاره ها ی به هم پیوسته است که در سطح کلان شروع میشود و تا سطحی خرد ادامه می یابد.